عمل معرض صور لمدونات بلوجر


في الاول ده مثال للمعرض


في القالب نبحث عن
كود:
</head>
قبلها نضع الكود التالي
كود:
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[//** Featured Content Slider script- (c) Dynamic Drive DHTML code library: http://www.dynamicdrive.com.//** May 2nd, 08'- Script rewritten and updated to 2.0.//** June 12th, 08'- Script updated to v 2.3, which adds the following features: //1) Changed behavior of script to actually collapse the previous content when the active one is shown, instead of just tucking it underneath the later. //2) Added setting to reveal a content either via "click" or "mouseover" of pagination links (default is former). //3) Added public function for jumping to a particular slide within a Featured Content instance using an arbitrary link, for example.//** July 11th, 08'- Script updated to v 2.4: //1) Added ability to select a particular slide when the page first loads using a URL parameter (ie: mypage.htm?myslider=4 to select 4th slide in "myslider") //2) Fixed bug where the first slide disappears when the mouse clicks or mouses over it when page first loads.var featuredcontentslider={//3 variables below you can customize if desired:ajaxloadingmsg: '<div style="margin: 20px 0 0 20px"><img src="loading.gif" /> Fetching slider Contents. Please wait...</div>',bustajaxcache: true, //bust caching of external ajax page after 1st request?enablepersist: true, //persist to last content viewed when returning to page?settingcaches: {}, //object to cache "setting" object of each script instancejumpTo:function(fcsid, pagenumber){ //public function to go to a slide manually.this.turnpage(this.settingcaches[fcsid], pagenumber)},ajaxconnect:function(setting){var page_request = falseif (window.ActiveXObject){ //Test for support for ActiveXObject in IE first (as XMLHttpRequest in IE7 is broken)try {page_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch (e){ try{ page_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") } catch (e){}}}else if (window.XMLHttpRequest) // if Mozilla, Safari etcpage_request = new XMLHttpRequest()elsereturn falsevar pageurl=setting.contentsource[1]page_request.onreadystatechange=function(){featuredcontentslider.ajaxpopulate(page_request, setting)}document.getElementById(setting.id).innerHTML=this.ajaxloadingmsgvar bustcache=(!this.bustajaxcache)? "" : (pageurl.indexOf("?")!=-1)? "&"+new Date().getTime() : "?"+new Date().getTime()page_request.open('GET', pageurl+bustcache, true)page_request.send(null)},ajaxpopulate:function(page_request, setting){if (page_request.readyState == 4 && (page_request.status==200 || window.location.href.indexOf("http")==-1)){document.getElementById(setting.id).innerHTML=page_request.responseTextthis.buildpaginate(setting)}},buildcontentdivs:function(setting){var alldivs=document.getElementById(setting.id).getElementsByTagName("div")for (var i=0; i<alldivs.length; i++){if (this.css(alldivs[i], "contentdiv", "check")){ //check for DIVs with class "contentdiv" setting.contentdivs.push(alldivs[i]) alldivs[i].style.display="none" //collapse all content DIVs to begin with}}},buildpaginate:function(setting){this.buildcontentdivs(setting)var sliderdiv=document.getElementById(setting.id)var pdiv=document.getElementById("paginate-"+setting.id)var phtml=""var toc=setting.tocvar nextprev=setting.nextprevif (typeof toc=="string" && toc!="markup" || typeof toc=="object"){for (var i=1; i<=setting.contentdivs.length; i++){ phtml+='<a href="#'+i+'" class="toc">'+(typeof toc=="string"? toc.replace(/#increment/, i) : toc[i-1])+'</a> '}phtml=(nextprev[0]!=''? '<a href="#prev" class="prev">'+nextprev[0]+'</a> ' : '') + phtml + (nextprev[1]!=''? '<a href="#next" class="next">'+nextprev[1]+'</a>' : '')pdiv.innerHTML=phtml}var pdivlinks=pdiv.getElementsByTagName("a")var toclinkscount=0 //var to keep track of actual # of toc linksfor (var i=0; i<pdivlinks.length; i++){if (this.css(pdivlinks[i], "toc", "check")){ if (toclinkscount>setting.contentdivs.length-1){ //if this toc link is out of range (user defined more toc links then there are contents) pdivlinks[i].style.display="none" //hide this toc link continue } pdivlinks[i].setAttribute("rel", ++toclinkscount) //store page number inside toc link pdivlinks[i][setting.revealtype]=function(){ featuredcontentslider.turnpage(setting, this.getAttribute("rel")) return false } setting.toclinks.push(pdivlinks[i])}else if (this.css(pdivlinks[i], "prev", "check") || this.css(pdivlinks[i], "next", "check")){ //check for links with class "prev" or "next" pdivlinks[i].onclick=function(){ featuredcontentslider.turnpage(setting, this.className) return false }}}this.turnpage(setting, setting.currentpage, true)if (setting.autorotate[0]){ //if auto rotate enabledpdiv[setting.revealtype]=function(){ featuredcontentslider.cleartimer(setting, window["fcsautorun"+setting.id])}sliderdiv["onclick"]=function(){ //stop content slider when slides themselves are clicked on featuredcontentslider.cleartimer(setting, window["fcsautorun"+setting.id])}setting.autorotate[1]=setting.autorotate[1]+(1/setting.enablefade[1]*50) //add time to run fade animation (roughly) to delay between rotationthis.autorotate(setting)}},urlparamselect:function(fcsid){var result=window.location.search.match(new RegExp(fcsid+"=(\\d+)", "i")) //check for "?featuredcontentsliderid=2" in URLreturn (result==null)? null : parseInt(RegExp.$1) //returns null or index, where index (int) is the selected tab's index},turnpage:function(setting, thepage, autocall){var currentpage=setting.currentpage //current page # before changevar totalpages=setting.contentdivs.lengthvar turntopage=(/prev/i.test(thepage))? currentpage-1 : (/next/i.test(thepage))? currentpage+1 : parseInt(thepage)turntopage=(turntopage<1)? totalpages : (turntopage>totalpages)? 1 : turntopage //test for out of bound and adjustif (turntopage==setting.currentpage && typeof autocall=="undefined") //if a pagination link is clicked on repeatedlyreturnsetting.currentpage=turntopagesetting.contentdivs[turntopage-1].style.zIndex=++setting.topzindexthis.cleartimer(setting, window["fcsfade"+setting.id])setting.cacheprevpage=setting.prevpageif (setting.enablefade[0]==true){setting.curopacity=0this.fadeup(setting)}if (setting.enablefade[0]==false){ //if fade is disabled, fire onChange event immediately (verus after fade is complete)setting.contentdivs[setting.prevpage-1].style.display="none" //collapse last content div shown (it was set to "block")setting.onChange(setting.prevpage, setting.currentpage)}setting.contentdivs[turntopage-1].style.visibility="visible"setting.contentdivs[turntopage-1].style.display="block"if (setting.prevpage<=setting.toclinks.length) //make sure pagination link exists (may not if manually defined via "markup", and user omitted)this.css(setting.toclinks[setting.prevpage-1], "selected", "remove")if (turntopage<=setting.toclinks.length) //make sure pagination link exists (may not if manually defined via "markup", and user omitted)this.css(setting.toclinks[turntopage-1], "selected", "add")setting.prevpage=turntopageif (this.enablepersist)this.setCookie("fcspersist"+setting.id, turntopage)},setopacity:function(setting, value){ //Sets the opacity of targetobject based on the passed in value setting (0 to 1 and in between)var targetobject=setting.contentdivs[setting.currentpage-1]if (targetobject.filters && targetobject.filters[0]){ //IE syntaxif (typeof targetobject.filters[0].opacity=="number") //IE6 targetobject.filters[0].opacity=value*100else //IE 5.5 targetobject.style.filter="alpha(opacity="+value*100+")"}else if (typeof targetobject.style.MozOpacity!="undefined") //Old Mozilla syntaxtargetobject.style.MozOpacity=valueelse if (typeof targetobject.style.opacity!="undefined") //Standard opacity syntaxtargetobject.style.opacity=valuesetting.curopacity=value},fadeup:function(setting){if (setting.curopacity<1){this.setopacity(setting, setting.curopacity+setting.enablefade[1])window["fcsfade"+setting.id]=setTimeout(function(){featuredcontentslider.fadeup(setting)}, 50)}else{ //when fade is completeif (setting.cacheprevpage!=setting.currentpage) //if previous content isn't the same as the current shown div (happens the first time the page loads/ script is run) setting.contentdivs[setting.cacheprevpage-1].style.display="none" //collapse last content div shown (it was set to "block")setting.onChange(setting.cacheprevpage, setting.currentpage)}},cleartimer:function(setting, timervar){if (typeof timervar!="undefined"){clearTimeout(timervar)clearInterval(timervar)if (setting.cacheprevpage!=setting.currentpage){ //if previous content isn't the same as the current shown div setting.contentdivs[setting.cacheprevpage-1].style.display="none"}}},css:function(el, targetclass, action){var needle=new RegExp("(^|\\s+)"+targetclass+"($|\\s+)", "ig")if (action=="check")return needle.test(el.className)else if (action=="remove")el.className=el.className.replace(needle, "")else if (action=="add")el.className+=" "+targetclass},autorotate:function(setting){window["fcsautorun"+setting.id]=setInterval(function(){featuredcontentslider.turnpage(setting, "next")}, setting.autorotate[1])},getCookie:function(Name){var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i"); //construct RE to search for target name/value pairif (document.cookie.match(re)) //if cookie foundreturn document.cookie.match(re)[0].split("=")[1] //return its valuereturn null},setCookie:function(name, value){document.cookie = name+"="+value},init:function(setting){var persistedpage=this.getCookie("fcspersist"+setting.id) || 1var urlselectedpage=this.urlparamselect(setting.id) //returns null or index from: mypage.htm?featuredcontentsliderid=indexthis.settingcaches[setting.id]=setting //cache "setting" objectsetting.contentdivs=[]setting.toclinks=[]setting.topzindex=0setting.currentpage=urlselectedpage || ((this.enablepersist)? persistedpage : 1)setting.prevpage=setting.currentpagesetting.revealtype="on"+(setting.revealtype || "click")setting.curopacity=0setting.onChange=setting.onChange || function(){}if (setting.contentsource[0]=="inline")this.buildpaginate(setting)if (setting.contentsource[0]=="ajax")this.ajaxconnect(setting)}}//]]></script><style>#slider4{border: 2px solid #181818;background: #ffffff;margin-left: 9px;}#paginate-slider4{border-color: #181818;margin-left: 9px;margin-top: 4px;}#paginate-slider4 a img{width: 80px;height: 60px;border: 2px solid #181818;margin-top: 5px;}#paginate-slider4 a img:hover, #paginate-slider4 a.selected img{border: 2px solid #ffc04e;}.sliderwrapper{position: relative; /*leave as is*/overflow: hidden; /*leave as is*/border: 10px solid navy;width: 500px; /*width of featured content slider*/height: 325px;}.sliderwrapper .contentdiv{visibility: hidden; /*leave as is*/position: absolute; /*leave as is*/left: 0; /*leave as is*/top: 0; /*leave as is*/padding: 5px;background: white;width: 500px; /*width of content DIVs within slider. Total width should equal slider's inner width */height: 100%;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=100);-moz-opacity: 1;opacity: 1;}.pagination{width: 500px; /*Width of pagination DIV. Total width should equal slider's outer width */text-align: right;background-color: #ffffff;padding: 0px 5px;}.pagination a{padding: 0 5px;text-decoration: none;color: #181818;background: #ffffff;}.pagination a:hover, .pagination a.selected{color: #181818;background-color: #ffffff;}</style>
علي فكره تقدر تغير الابعاد زي ماتحب من خلال الكود
بعد كده نحفظ القالب ونروح لعناصر الصفحه
ونضيف اداه جديده من نوع
كود:
html/java script
ونضع فيها الكود التالي
كود:
<div style="float:left;"><div id="slider4" class="sliderwrapper"><div style="background: url('IMAGE-1-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv"></div><div style="background: url('IMAGE-2-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv"></div><div style="background: url('IMAGE-3-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv"></div><div style="background: url('IMAGE-4-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv"></div><div style="background: url('IMAGE-5-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv"></div></div><div id="paginate-slider4"><a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-1" src="IMAGE-1-THUMBNAIL-LINK"/></a><a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-2" src="IMAGE-2-THUMBNAIL-LINK"/></a><a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-3" src="IMAGE-3-THUMBNAIL-LINK"/></a><a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-4" src="IMAGE-4-THUMBNAIL-LINK"/></a><a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-5" src="IMAGE-5-THUMBNAIL-LINK"/></a></div><script type="text/javascript">featuredcontentslider.init({id: "slider4", //id of main slider DIVcontentsource: ["inline", ""], //Valid values: ["inline", ""] or ["ajax", "path_to_file"]toc: "markup", //Valid values: "#increment", "markup", ["label1", "label2", etc]nextprev: ["", "Next"], //labels for "prev" and "next" links. Set to "" to hide.revealtype: "mouseover", //Behavior of pagination links to reveal the slides: "click" or "mouseover"enablefade: [true, 0.1], //[true/false, fadedegree]autorotate: [true, 5000], //[true/false, pausetime]onChange: function(previndex, curindex){ //event handler fired whenever script changes slide//previndex holds index of last slide viewed b4 current (1=1st slide, 2nd=2nd etc)//curindex holds index of currently shown slide (1=1st slide, 2nd=2nd etc)}})</script></div>
ونغير IMAGE-X-LINKs و IMAGE-X-THUMBNAIL-LINK
بروابط الصور اللي انت عايز تحطها في المعرض

برامج ويب

هناك تعليقان (2):

 1. موضوع مميز فعلا

  ردحذف
 2. شكرا جزيلا لك

  لكن عندي سؤال .. هل يمكن وضعه في التدوينه ؟

  ردحذف